Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Egzaminy - stare

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 roku

225kb

Harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników i szkół policealnych - czerwiec 2014 r.

74kb

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

2340kb

Informacja dla zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

74kb

INFORMATORY o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla ZSZ

INFORMATORY o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla techników

Standardy wymagań egzaminacyjnych

Przykładowe rozwiązania zadań egzaminacyjnych etapu praktycznego egzaminu zawodowego dla techników

Zasady zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań egzaminacyjnych.
 2. Egzamin zawodowy przeprowadza się w dwóch etapach: pisemnym i praktycznym
  Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się z dwóch części
  • Część pierwsza sprawdza wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie
  • Część druga sprawdza wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.
  Etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.
 3. Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej. Opinia powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin, i nie wcześniej niż 4 lata przed terminem egzaminu.
 4. Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu finalisty lub laureata. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.
 5. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego ? w okresie od czerwca do sierpnia.
 6. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu składa pisemną deklarację dyrektorowi szkoły do dnia 20 grudnia danego roku szkolnego.
 7. Do etapu pisemnego egzaminu zawodowego zdający zazwyczaj przystępuje w szkole, którą ukończył. Etap pisemny trwa 120 minut.
 8. Dyrektor komisji okręgowej upoważnia do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu szkołę, placówkę lub pracodawcę. Etap praktyczny trwa od 180 do 240 minut (zależnie od zawodu).
  • Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych przeprowadzają zespoły egzaminacyjne powołane przez kierownika ośrodka egzaminacyjnego. Egzamin polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardami wymagań.
  • Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów techników przeprowadzają zespoły nadzorujące powołane przez kierownika ośrodka egzaminacyjnego. Egzamin polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym i obejmuje opracowanie projektu realizacji określonych prac.
 9. Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
  • Z etapu pisemnego:
   • Z części pierwszej - minimum 50% punktów możliwych do uzyskania
   • Z części drugiej - minimum 30% punktów możliwych do uzyskania
  • Z etapu praktycznego - minimum 75% punktów możliwych do uzyskania
 10. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego, lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego przerywa egzamin tego zdającego i unieważnia odpowiedni etap jego egzaminu. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej niesamodzielnego wykonania tej pracy dyrektor komisji okręgowej unieważnia etap praktyczny egzaminu.
 11. Zdający, który zdał egzamin zawodowy otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez okręgową komisję. Dyplomy przekazywane są dyrektorowi szkoły, który z kolei przekazuje je absolwentom.
 12. Na wniosek zdającego karta odpowiedzi, karta obserwacji lub praca egzaminacyjna z kartą oceny są udostępniane zdającemu do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
 13. Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, przerwała egzamin albo nie uzyskała wymaganej liczby punktów, ma prawo przystąpić do egzaminu lub odpowiedniego etapu w kolejnych terminach. Deklarację przystąpienia do egzaminu należy złożyć do dyrektora szkoły. Po upływie 3 lat od daty pierwszego egzaminu, egzamin zawodowy zdaje się w pełnym zakresie.

Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.