Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Monter Sieci i Instalacji Sanitarnych

Monter Sieci i Instalacji Sanitarnych

Zawód związany z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych).

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
  • wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
  • wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
  • wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

Praktyczna nauka zawodu będzie się odbywała w porozumieniu z 9-10 Hufcem Pracy w firmach budowlanych. Uczniowie zostaną zatrudnieni jako pracownicy młodociani i w związku z tym będą otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie, a okres nauki będzie się wliczał do stażu pracy. Oprócz wynagrodzenia pracodawca wyróżnia najlepszych uczniów miesięczną premia uznaniową. Pracodawcy w miarę potrzeb i możliwości, na swój koszt umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji (np. prawo jazdy, kursy specjalistyczne).
W związku z tym, że uczniowie zajęcia praktyczne mają u pracodawców, gdzie są zatrudnieni jako młodociani pracownicy tytuł czeladnika w zawodzie MONTER IZOLACJI BUDOWLANYCH otrzymuje uczeń po zdaniu egzaminu czeladniczego przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie.

Absolwent może być zatrudniony w różnego rodzaju firmach instalacyjnych, klimatyzacyjnych, przedsiębiorstwach związanych z budową i remontem sieci komunalnych lub prowadzić działalność na własny rachunek. Na zawód ten jest stałe zapotrzebowanie na rynku pracy.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: ogólny dobry stan zdrowia, sprawność układu kostno-stawowego, wyobraźnia przestrzenna, spostrzegawczość, umiejętność koncentracji uwagi i podzielność uwagi, zrównoważenie emocjonalne, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie.