Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Murarz - Tynkarz

Murarz - Tynkarz

Murarz jest typowym zawodem dla procesu budowlanego przy wznoszeniu budynków i budowli tradycyjnymi metodami oraz przy pracach wykończeniowych związanych z wykonywaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
  • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
  • wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
  • wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
  • wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Praktyczna nauka zawodu będzie się odbywała w porozumieniu z 9-10 Hufcem Pracy w firmach budowlanych. Uczniowie zostaną zatrudnieni jako pracownicy młodociani i w związku z tym będą otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie, a okres nauki będzie się wliczał do stażu pracy. Oprócz wynagrodzenia pracodawca wyróżnia najlepszych uczniów miesięczną premia uznaniową. Pracodawcy w miarę potrzeb i możliwości, na swój koszt umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji (np. prawo jazdy, kursy specjalistyczne).
W związku z tym, że uczniowie zajęcia praktyczne mają u pracodawców, gdzie są zatrudnieni jako młodociani pracownicy tytuł czeladnika w zawodzie MURARZ – TYNKARZ otrzymuje uczeń po zdaniu egzaminu czeladniczego przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie.

Ze względu na perspektywiczne plany budownictwa mieszkaniowego, jak również konieczność prowadzenia prac remontowo – budowlanych w istniejących obiektach, zapotrzebowanie na murarzy będzie się utrzymywać na wysokim poziomie. Zatrudnienie można znaleźć w firmach budowlanych i remontowych lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: ogólny dobry stan zdrowia, sprawność układu kostno-stawowego, odporność na lęk wysokości, wyobraźnia przestrzenna, spostrzegawczość, umiejętność koncentracji uwagi i podzielność uwagi, zrównoważenie emocjonalne, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie.