Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI

do Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
W Miejskim Zespole Szkół Nr 5 W Krośnie
na rok szkolny 2018/2019

I. W roku 2018 nabór do szkół na rok szkolny 2018/19 prowadzony jest na następujące zawody:

1. W Technikum nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego

 • Technik budownictwa
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik renowacji elementów architektury
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik geodeta

2. W Branżowej szkole I stopnia nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych (pracownik młodociany)

II. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów, którzy nie ukończyli 18 lat.

III. Szkoła jest objęta naborem elektronicznym, a o przyjęciu do wybranego oddziału decyduje suma punktów:

 1. Z egzaminu gimnazjalnego - max 100 pkt. (wyniki przedstawione w procentach mnoży się przez 0,2 - j. polski, historia i WOS, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym)
 2. Za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum - max 72 pkt. Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch najlepszych ocen spośród następujących przedmiotów:
  • technik budownictwa, technik geodeta, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - język obcy, fizyka, geografia, technika
  • technik architektury krajobrazu – język obcy, geografia, biologia, plastyka
  • technik renowacji elementów architektury – język obcy, historia, plastyka, technika
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych - język obcy, technika
  • punkty za oceny naliczane są następująco:
   • celujący – 18 pkt
   • bardzo dobry – 17 pkt
   • dobry – 14 pkt
   • dostateczny – 8 pkt
   • dopuszczający – 2 pkt
 3. Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt
 4. Za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum – max 18 pkt
 5. Za aktywność na rzecz innych ludzi – 3 pkt
 6. Szczegóły w/s naliczania punktów podane są w rozporządzeniu MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

IV. Terminy związane z rekrutacją na rok szkolny podane są w Zarządzeniu Nr 2/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 1 lutego 2018 r.

V. Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły otrzymają oni skierowanie na badanie lekarskie, aby uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zawodu. Zaświadczenia wydawane są przez ZOZ „Specmed” Centrum Medycyny Pracy ul. Grodzka 47a, lub Centrum Usług Medycznych "Eskulap" ul. Kletówka 52 na podstawie skierowania ze szkoły.