Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Technik Architektury Krajobrazu

Technik Architektury Krajobrazu

Architektura krajobrazu jest dynamicznie rozwijającym się obszarem związanym z kształtowaniem przestrzeni życiowej człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych. Uczniowie podejmujący naukę w zawodzie technik architektury krajobrazu oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczą się przedmiotów kierunkowych, takich jak: podstawy projektowania architektury krajobrazu, rośliny ozdobne, urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu, prowadzenie działalności gospodarczej.
Oprócz zajęć teoretycznych uczniowie mają szansę poznać praktyczne aspekty zawodu biorąc udział w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych, które organizowane są w firmach związanych z projektowaniem terenów zieleni i hodowlą roślin ozdobnych. W ramach nauki w tym zawodzie od roku szkolnego 2017/18 realizowana będzie innowacja „Niwaki – ogrodowe Bonzai”, dzięki czemu uczniowie nauczą się tak poszukiwanej obecnie umiejętności kształtowania roślin.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • Opracowanie projektów obiektów terenów zieleni (ogrody, parki, zieleń miejska, elementy małej architektury itp.);
 • Urządzania i pielęgnacji terenów zieleni;
 • Urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
 • Opracowanie inwentaryzacji terenów zieleni;
 • Opracowanie kosztorysów na podstawie dokumentacji projektowej.

Tytuł technika architektury krajobrazu (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymuje uczeń po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:

 • Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu;
 • Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Technik architektury krajobrazu w pracy zawodowej:

 • pracuje przy przygotowaniu oraz wykonawstwie zadań związanych z kształtowaniem krajobrazu, ładu przestrzennego, dba o estetykę otoczenia człowieka,
 • organizuje pracę przy zakładaniu i pielęgnacji terenów zieleni związanych z budynkami mieszkalnymi, przemysłowymi, użyteczności publicznej oraz miejscami rekreacji i wypoczynku,
 • kieruje ludźmi przy pracach ziemnych, nasadzeniowych, nawierzchniowych i związanych z montażem elementów małej architektury,
 • projektuje urządzenia terenów zieleni tj. oczka wodne, fontanny, kwietniki, ławki, ogrodzenia, altanki z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych oraz zasad kompozycji z wykorzystaniem technik komputerowych rysunku technicznego i odręcznego oraz sztuk plastycznych,
 • projektuje i wykonuje dekoracje roślinne do wystroju wnętrz,
 • wykonuje prace pomocnicze, pomiary, kosztorysy,
 • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni.

Absolwent szkoły może podejmować pracę w firmach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, w jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni. Może pracować w szkółkach roślin ozdobnych oraz centrach ogrodniczych. Jest przygotowany także do prowadzenia własnej firmy.

Po ukończeniu nauki w technikum uczniowie mogą zdawać maturę, która jest przepustką na studia. Absolwent technikum wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, przede wszystkim na wydziałach architektury krajobrazu lub kształtowania terenów zieleni, ale również innych, zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami. Uczelnie dające możliwość studiowania tego typu kierunków znajdują się w Krośnie, Rzeszowie, Krakowie.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: odpowiedzialność, systematyczność i dokładność, zainteresowanie przyrodą i ochroną środowiska, uzdolnienia plastyczne, odporność na zmienne warunki pracy, sprawność ruchowa, rozróżnianie barw, wyobraźnia przestrzenna.