Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Technik Budownictwa

Technik Budownictwa

Zawód bardzo poszukiwany na rynkach pracy zarówno w Polsce jak i za granicą. Uczniowie podejmujący naukę w tym zawodzie oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczą się przedmiotów kierunkowych, takich jak: podstawy budownictwa, dokumentacja budowlana, konstrukcje budowlane, kosztorysowanie, organizacja robót budowlanych, język obcy zawodowy. Oprócz zajęć teoretycznych uczniowie mają szansę poznać praktyczne aspekty zawodu biorąc udział w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych organizowanych w firmach budowlanych. W ramach nauki w tym zawodzie realizowana jest innowacja „język niemiecki w budownictwie” polegająca na dwujęzycznym wprowadzaniu terminologii zawodowej w ramach nauczania organizacji budowy. Dzięki temu następuje rozwój kompetencji z zakresu języka niemieckiego zawodowego, a absolwenci będą bardziej konkurencyjni na europejskim rynku pracy.
Uczniowie zainteresowani architekturą mają możliwość w ramach kółka architektonicznego przygotowywać się do studiowania na kierunku architektura.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • Wykonywanie określonych robót budowlanych;
 • Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 • Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego ;
 • Organizowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych;
 • Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Tytuł technika budownictwa (wraz z suplementem w języku angielskim) uczeń otrzymuje po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:

 • Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno – budowlanych;
 • Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Technik budownictwa w pracy zawodowej:

 • kieruje budową,
 • uczestniczy w robotach budowlanych,
 • prowadzi dokumentację budowy,
 • przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa,
 • sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej,
 • sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe,
 • wykonuje inwentaryzacje budowlane,
 • wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów.

Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, w organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów oraz w administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami. Może również prowadzić własną firmę budowlaną.

Po ukończeniu nauki w technikum uczniowie mogą zdawać maturę, która jest przepustką na studia Absolwent technikum wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, przede wszystkim na wydziałach budownictwa i architektury, ale również innych, zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami. Uczelnie dające możliwość studiowania budownictwa znajdują się w Krośnie, Rzeszowie, Krakowie.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: dobry stan zdrowia, odporność na długotrwały wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych, wyobraźnia przestrzenna, spostrzegawczość i koncentracja uwagi, odporność na stres, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych, zrównoważenie emocjonalne.