Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest nowym szerokoprofilowym przyszłościowym zawodem. Stanowi on odpowiedź na zmieniająca się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła o charakterze niekonwencjonalnym. Według „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku” największy wzrost produkcji energii spodziewany jest w energetyce wiatrowej, produkcji biogazu i biomasy. Istotnym uzupełnieniem oferty dużych systemów energetyki odnawialnej są małe, zdecentralizowane instalacje w budownictwie, takie jak panele słoneczne, panele fotowoltaiczne bądź kotły na biomasę. Energia geotermalna znajdzie z kolei zastosowanie w budynkach publicznych. Na dachach naszych domów pojawia się coraz więcej kolektorów słonecznych, a kotły na biomasę i pompy ciepła są już powszechnie stosowane.
Zmiany te, wymuszają sukcesywne przygotowanie profesjonalnych kadr. Do montażu, eksploatacji i serwisowania tych urządzeń poszukiwani będą technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Szkoła współpracuje z firmą Junkers, która w ramach programu „Junkers szkoli” organizuje dla uczniów dodatkowe szkolenia z zakresu urządzeń związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy w obszarze instalacji energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz technologii energetycznego wykorzystania biomasy . W szczególności będą umieć:

 • określać warunki lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej;
 • planować prace związane z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej;
 • organizować i nadzorować prace związanye z montażem urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;
 • wykonywać montaż urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej;
 • kontrolować działanie urządzeń i instalacji oraz funkcjonowanie systemów energetyki odnawialnej;
 • sporządzać kosztorysy oraz oferty i umowy dotyczące OZE.

Tytuł technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymuje uczeń po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:

 • Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Absolwenci tego kierunku będą mogli podjąć pracę:

 • w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • w firmach specjalizujących się w technice instalacyjnej, grzewczej czy klimatyzacyjnej,
 • w administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii,
 • wykwalifikowane osoby mogą też prowadzić samodzielną działalność usługową, montując instalacje słoneczne, pompy ciepła i kotły na biomasę.

Po ukończeniu nauki w technikum uczniowie mogą zdawać maturę, która jest przepustką na studia Absolwent technikum wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, przede wszystkim na wydziałach zajmujących się energią odnawialną, inżynierią środowiska, ale również innych, zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: dobry stan zdrowia, odporność na długotrwały wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych, wyobraźnia przestrzenna, spostrzegawczość i koncentracja uwagi, odporność na stres, zrównoważenie emocjonalne.